Onnistumisia, olkaa hyvä!

Konepaja, sairaala, pankki, koulu – olipa toimiala, yritys tai organisaatio mikä tahansa, LEAN-ajattelu ja -johtaminen toimii kaikkien hyväksi. LEANissa on kyse työn suunnittelun sujuvuudesta, työn uudenlaisesta mittaamisesta, työhyvinvoinnin paranemisesta sekä konkreettisesti paremmista tuloksista. Tulosta syntyy, kun kaikki organisaation tasot sitoutuvat tekemiseen ja yhteiseen tavoitteeseen. Tarvitaan johdon sitoutumista, tiimityötä ja selkeitä tavoitteita. Sitten vain toimeksi!

Tutustu asiakasesimerkkeihin

Lähtötilanne

Teknologiatalolla on omia, teknisesti vaativia tuotteita. Tuotevariaatioita ja varusteluita on paljon, räätälöinti on tilauskohtaista. Kysyntävaihtelut ovat suuria, markkinoiden tilanteen ennustaminen on vaikeaa. Solutuotannossa paikat täynnä keskeneräisiä tuotteita. Tilauksia tehdään rinnakkain, yleisvaikutelma tuotannossa on sekava. Läpimenoaika on pitkä ja vaihtelut suuria. Alihankintamaalaus ei pysy tavoitellussa rytmissä.

Tavoitteet

Tilanteeseen halutaan selkeä muutos, kokonaisuuden kriittiseen tarkasteluun tarvitaan ulkopuolista asiantuntemusta. Lähtötilanteen ongelmakohtien tarkka analysointi ja selkeä suunnitelma sekavan ja tehottoman tuotannon selkeyttämiseksi. Projektilta halutaan ripeää etenemistä, jotta tuotannon tehostaminen saadaan LEANin mukaisesti toimivaksi mahdollisimman pikaisesti.

Tulokset

Tuotanto virtautettiin, työvaiheessa tehdään yksi tilaus kerrallaan valmiiksi. Prosessin tahti tasapainotettiin 2-4 tuntiin tuotteessa riippuen. Päätuotteiden läpimenoaika lyheni 4 viikosta 7 päivään. Keskeneräinen tuotanto poistui lähes kokonaan. Tuotantoon luotiin LEAN-tauluihin perustuva tuotannonohjaus ja päivittäisjohtamisen rakenne. Työaika koko tehtaassa vakioitiin.

Lähtötilanne

Terveyskeskuksen kotiutuskuntoisten potilaiden kotiuttaminen viivästyy, tilanne aiheuttaa ylipitkiä hoitojaksoja ja niiden myötä syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Myös jonopäivien hallitsematon kasvu lisää kustannuksia. Potilaiden kannalta laitostumisen riskit ja ongelmat tiedostetaan. Väestön ikärakenne muuttuu, vaateet toiminnan tehostamisesta ja kustannusten hillitsemisestä tunnistetaan.

Tavoitteet

Palveluketjun asenteen muutos – ”kaikki kotikuntoiset kotiin”. Kotiutusprosessi halutaan toteuttaa tiimityönä. Jäntevällä tiimityöllä halutaan parantaa kotiutuksen palvelun laatua. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen koetaan yhteiseksi tavoitteeksi.

Tulokset

Terveyskeskuksen potilasjonot saatiin lähes kokonaan pois. Prosessimalli standardoitiin ja työvaiheiden kestot tasapainotettiin. Tiimityötavoite onnistui, kotiutusprosessissa ovat paikalla yhtä aikaa sekä sairaanhoitaja, fysioterapeutti että lääkäri. Koko prosessiin työvaiheet ja tarkistuslista standardoitiin.

Lähtötilanne

Konepaja valmistaa omia, teknisesti vaativia tuotteita. Asiakaskysynnän kausivaihtelut ovat suuria. Hintakilpailu kiristyy koko ajan, ja toimitusaikavaatimukset tiukentuvat. Konepajan kannattavuus on heikentynyt. Ilman tavoitteellisia toimenpiteitä yritys uhkaa menettää markkinaosuuttaan. Koko toimintakulttuurin kriittinen tarkastelu tarpeen, LEAN-projektin käynnistäminen.

Tavoitteet

Kokoonpanovaiheiden tasapainotus. Vakiotuotteen läpimenoajan puolittaminen. Selkeiden työohjestandardien ja tarkastusohjeiden laatiminen. Työergonomian parantaminen.

Tulokset

Kokoonpanotehtaan layout uusittiin kokonaan. Vakiotuotteen läpimenoaika lyheni 20 tunnista 5 tuntiin. Tehtaan järjestys, turvallisuus ja siisteys paranivat; turha tavara saatiin pois ja tarvikkeet lähelle kulutusta. LEAN-tiimi toimii aktiivisesti, muutokset ovat lisänneet työntekijöiden motivaatiota ja tyytyväisyyttä.

Lähtötilanne

Kaupungin EMO-luokka on alakouluikäisille tarkoitettu erityisopetuksen pienluokka. Luokkaan tullaan tilanteessa, jossa oman koulun tukitoimet ovat riittämättömät ja tilanne on kriisiytynyt.  Laaja toimijoiden ryhmä: erityisopettaja, lastensuojelu, ohjaaja, psykiatrinen hoito. Luokalle pääsyn kriteerit, erityisopetuksen tarvittava kesto ja paluu omaan lähikouluun ovat prosessina epäselvät. Jakso EMO-luokassa venyy monen lapsen kohdalla huomattavan pitkäkestoiseksi. EMO-luokka ei pysty ottamaan uusia oppilaita erityisopetukseen.

Tavoitteet

Toimintaprosessin selkeyttäminen: kuka EMO-luokkaan voi tulla ja miten tilanteen seuranta sekä vastuut eri toimijoiden välillä organisoidaan. Oppilaan kuntoutuminen ja sitä kautta nopeampi palaaminen omaan lähikouluun. Prosessin selkeyttämisen tavoitteena on, että EMO-luokkaan pystytään ottamaan uusia, paljon tukea tarvitsevia oppilaita.

Tulokset

Luotiin selkeät kriteerit siihen, miten polku EMO-opetukseen avautuu. Kouluille toimintaohje, miten emotionaalisesti oireilevan oppilaan kohdalla toimitaan. Konkreettinen toimintatapamuutos: aiemmassa toimintamallissa resurssit olivat samassa paikassa ja oppilaat liikkuivat. Uudessa toimintamallissa resurssit liikkuvat ja oppilaat voivat pysyä omissa kouluissaan. Omassa lähikoulussa opiskelu on vaikuttanut myönteisesti lasten kuntoutumiseen. Samalla oppilaiden kuljetuskustannukset ovat pienentyneet.

Lähtötilanne

Konepaja valmistaa omia, teknisesti vaativia tuotteita ja tarjoaa lisäksi alihankintakoneistusta. Näköpiirissä oman päätuotteen voimakas volyymin kasvu nykyisestä 500 kappaleesta noin 2 000 kappaleeseen vuodessa. Tuottavuus ja toimitusvarmuus eivät ole tavoitellulla tasolla.

Tavoitteet

Päätuotteen valmistuksen läpimenoajan lyhentäminen yhteen viikkoon. Valmistuskustannusten pienentäminen 10 prosentilla. Varastoarvojen puolittaminen. Järjestyksen, siisteyden ja turvallisuuden parantaminen. Päätuotteen valmistuksen muuttaminen varasto-ohjautuvuudesta tilausohjattavaksi.

Tulokset

Tuotantoon luotiin suoraviivainen virtaus uudella koneryhmäasettelulla. Läpimenoaika lyheni 10 tuntiin, varastonarvo pieneni neljännekseen. Lähtötilanteessa tarvittiin 17 trukkiliikennöintiä/tilaus – LEAN-projektin jälkeen tarvittava trukkiliikenne tilausta kohti putosi kahteen. Tuotanto muutettiin tilausohjautuvaksi.